สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

โครงการอบรม โรคตามฤดูกาลและโรคระบาดใหม่ 

วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ได้จัดโครงการอบรม โรคตามฤดูกาลและโรคระบาดใหม่ 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกัน ควบคุม และเฝ้าระวังโรคระบาดใหม่ ณ หอประชุม 1 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 

โดยมีนายชลิต เชื้อเพชรรองฝ่ายบริหารงานทั่วไป เป็นประธานในพิธี