สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

โครงการศาสนธรรม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ระหว่างวันที่ 21 - 23 มิถุนายน 2561 สำนักแม่ชีปฏิบัติธรรมเขาพระ ได้จัดโครงการศาสนธรรมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ณ สำนักแม่ชีปฏิบัติธรรมเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโดย

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 7 โดยมี นายวิโรจน์ ไชยภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย เป็นประธานในพิธี