สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)

วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี โดยท่านวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี

ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ในการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ

อาชีวศึกษาเเละอุดมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรีเเละการนำเสนอรูปเเบบ/เเนวทางการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ