สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

โครงการประกวดส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือเนตรนารี 2561

วันจันทร์ 18 มิถุนายน 2561 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ได้เข้าร่วม โครงการประกวดส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี 2561

การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ณ สนามโรงเรียนกรรณสูติศึกษาลัย โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี