สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

โครงการ ถนนปลอดภัยในสถานศึกษา

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน 

ได้จัดโครงการถนนปลอดภัยในสถานศึกษา "ขับขี่ปลอดภัย เปิดไฟ-ใส่หมวกกันน็อก" ให้กับนักเรียนที่เป็นตัวแทนชมรมขับขี่ปลอดภัย เปิดไฟ-ใส่หมวกกันน็อก