สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

โครงการ ค่ายคุณธรรมจริยธรรม

วันอังคารที่ 12 มิถุนายน โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ณ หอประชุม 1 โดยมี นายเชี่ยวชาญ เทพกุศล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน เป็นประธานในพิธี