สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

โครงการ ส่งเสริมลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคมต้านภัยยาเสพติด

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ตามโครงการส่งเสริมลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคมต้านภัยยาเสพติด
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ผลการแข่งขัน
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทั้งหมด จำนวน 4 กอง ดังต่อไปนี้ -กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ รางวัลชนะเลิศ-กองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ รางวัลชนะเลิศ
-กองลูกเสือวิสามัญ รางวัลชนะเลิศ-กองเนตรนารีวิสามัญ รางวัลชนะเลิศ (FB ; โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย)