สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

การประชุม คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561 ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

ปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุม 1 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย