สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

การประชุมศิษย์เก่า เพื่อก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่า

วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 การประชุมศิษย์เก่า โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย เพื่อก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่า ณ หอประชุม 1 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย