สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

การทดสอบ สมรรถภาพทางกายของคุณครูและนักเรียน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ร่วมกับสถาบันการพลศึกษา

วิทยาเขตสุพรรณบุรี และกรมพลศึกษาได้ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพทางกายของคุณครูและนักเรียน