สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

กิจกรรม วันต้นไม้ประจำปีของชาติ

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

(ดูรูปภาพเพิ่มเติมที่Facebook: ธรรมโชติ ศึกษาลัย)