สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

โครงการ ฝึกอบรมการอนุรักษ์พลังงาน

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 โครงการฝึกอบรมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน

โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี ณ หอประชุม 1 โดยมีนายวิโรจน์ ไชยภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย เป็นประธานในพิธี