สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยได้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุม1 โดยมี นายวิโรจน์ ไชยภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย เป็นประธานในพิธี