สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

ขอยินดีต้อนรับ คุณครูปิ่นวดี พิพิธ

วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 คณะท่านผู้บริหารคุณครูและนักเรียนโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

ขอยินดีต้อนรับ คุณครูปิ่นวดี พิพิธ ด้วยความยินดียิ่ง