สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์นักเรียนใหม่

วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ 2561 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ได้จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์นักเรียนใหม่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ หอประชุม1 โดยมี นายวิโรจน์ ไชยภักดี ผู้อำนวยโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย เป็นประธานในพิธี