สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด

วันที่ 29 เมษายน - วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ได้จัดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด

หลักสูตรครูผู้สอนยุวกาชาด รุ่น 334 โดยท่านวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี

พร้อมด้วยรองนันต์ชัย แก้วสุวรรณ์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานพิธีเปิด และปิดในครั้งนี้