สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 ช่วงบ่าย การประชุมก่อตั้ง สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ณ ห้องโสตทัศศึกษา โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย