สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยได้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3,6 และชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุม1

โดยมี นายวิโรจน์ ไชยภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย เป็นประธานในพิธี