สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

รางวัลคนดีประเทศไทย

เมื่อวันที่ 21พฤศจิกายน 2560 รางวัลคนดีประเทศไทย ปีที่ 9 สาขาประชาชน (สำนึกดี) ประจำปี 2559-2560

ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณให้เเก่ คุณครูเจน พวงมาลี คุณครูข้าราชการบำนาญโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย