สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

กิจกรรม ประกวดโครงงานคุณธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยได้จัดกิจกรรมประกวดโครงงานคุณธรรม

ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ปีการศึกษา2560ในงานนี้มีนักเรียนเเละคุณครูเข้าร่วมงาน

โดยมีนายวิโรจน์ ไชยภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย เป็นประธานในพิธี

(ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่Facebook:ธรรมโชติ ธรรมโชติ ศึกษาลัย)