สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ช่วงเช้า โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 และระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่3 ที่สำเร็จการศึกษาและมอบเกียรติบัตรโครงการเยาวชนคนดีศรีธรรมโชติ

โดยมีคุณสมเกียรติ ศีลาเจริญ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย เป็นประธานในพิธี

(ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่Facebook:ธรรมโชติ ธรรมโชติ ศึกษาลัย)