สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

พิธีมอบเกียรติบัตร ห้องเรียนสะอาด

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรห้องเรียนสะอาด ประจำเดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม 2560

โดยมีนายวิโรจน์ ไชยภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย เป็นผู้มอบในครั้งนี้