สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

การประเมินศักยภาพของโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้มีคณะกรรมการจากสำนักเขตพื้นที่การศึกษา เขต ๙

ดำเนินการประเมินศักยภาพและความพร้อมของโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยในการขอขยายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโดยมี นายคำรณ รูปสูง เป็นประธานในพิธี และนายบำรุง เสียงเพราะดี

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙