สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

กิจกรรมการศึกษาดูงาน สภานักเรียนดีเด่น

วันพุธที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายเชี่ยวชาญ เทพกุศล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน

นายยุรนันท์ ปั้นนอก หัวหน้างานสภานักเรียน นายกนิกนันต์ สุริยกานต์ และนางจุฬาลักษณ์ กล้าหาญ นำสมาชิกสภานักเรียน

จำนวน ๘๐ คน เข้าศึกษาดูงานสภานักเรียน โรงเรียนสภานักเรียนดีเด่น ณ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

ณ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรีในการนี้ ได้รับการต้อนรับอย่างเป็นทางการจากผู้บริหาร

คณะครูสภานักเรียน โรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกิจกรรมการศึกษาดูงาน ช่วยให้เกิดการเรียนรู้กระบวนการทำงานเป็นหมู่คณะ

เห็นรูปแบบการทำงาน สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับบริบทของสถานศึกษาของตนหลังเสร็จสิ้นการศึกษาดูงาน

ได้รับเกียรติให้ลงนามทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันมอบของที่ระลึก และบันทึกภาพร่วมกันขอบพระคุณในความกรุณาในครั้งนี้