สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

กิจกรรม เปิดบ้านวิชาการ(Open House)สู่ตลาดวิชาชีพ

วันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ.2561 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ได้จัดกิจกรรม เปิดบ้านวิชาการ(Open House)สู่ตลาดวิชาชีพ

โดยมีนายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙

เป็นประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้ ในงานมีการออกบูธแสดงผลงานของ8กลุ่มสาระการเรียนรู้