สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

ทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วันเสาร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทัศนศึกษา พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลาดน้ำอโยธยา