สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

คณะกรรมการสภานักเรียน มอบถุงยังชีพให้กับนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ

วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

นำโดย นายยุรนันท์ ปั้นนอก หัวหน้างานสภานักเรียน และครูเตชินี วิทยาปรีชากุล ครูที่ปรึกษาชุมนุม Cover Dance ได้นำสิ่งของ ถุงยังชีพ

ไปมอบให้กับนักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรและนักเรียนจากโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จำนวน ๑๒๐ ชุดี 

ในการนี้ ทางสภานักเรียน ได้จัดกิจกรรมเพื่อน้อง ได้แก่ 

๑)กิจกรรมเต้น Cover Dance

๒)กิจกรรมวาดภาพระบายสี

๓)กิจกรรมเล่นเกม

๔)กิจกรรมดนตรีเพื่อน้อง

และมอบถุงยังชีพแก่น้องๆและเจ้าหน้าที่ โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษฯ และจากหน้าที่เป็นอย่างดียิ่ง