สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

โครงการอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

วันจันทร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561 ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม

โดยมี พระมหาศรีพยัคฆ์ สิริวิญญะ วัดวิมุตยาราม เป็นวิทยากรในการบรรยาย ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี นายวิโรจน์ ไชยภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุม 1