สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

พิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลการแข่งขัน A-math game

วันจันทร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561 พิธีมอบเกียรติบัตรและของรางวัลการแข่งขัน A-math game

กิจกรรมในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 14-22 ธันวาคม พ.ศ. 2560

โดยมีท่านผู้อำนวยการ วิโรจน์ ไชยภักดี เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้