สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

ขอยินดีต้อนรับ คุณครูจุฬาลักษณ์ กล้าหาญ

วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561 คณะท่านผู้บริหารคุณครูและนักเรียนโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

ขอยินดีต้อนรับ คุณครูจุฬาลักษณ์ กล้าหาญ ด้วยความยินดียิ่ง