สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

โครงการอบรมค่ายคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3

วันพุธที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561 ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม

ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561

โดยมี นายเชี่ยวชาญ เทพกุศล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุม 1