สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

พิธีมอบรางวัลและประกาศนียบัตร กีฬานักเรียนสุพรรณณิการ์เกมส์

วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561 พิธีมอบรางวัลและประกาศนียบัตร กีฬานักเรียนขั้นพื้นฐานจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2560

สุพรรณณิการ์เกมส์ ระหว่างวันที่ 6 - 22 ธันวาคม 2560 ครั้งที่ 5 และกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสุพรรณบุรี

ระหว่างวันที่ 23 - 24 ธันวาคม 2560 โดย นายวิโรจน์ ไชยภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย