สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

การประเมิน โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ

วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้รับการประเมิน

โรงเรียนต้นแบบลูกเสือโดยมีคณะผู้บริหารและผู้กำกับลูกเสือจาก สพม 9 สุพรรณบุรี