สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

กิจกรรม งานปีใหม่ให้กับนักเรียน

วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ได้จัดกิจกรรมงานปีใหม่ให้กับนักเรียน

โดยมีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง การออกร้านจากแม่ครัวโรงอาหาร และกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ

พร้อมทั้งมีกิจกรรมการจับของขวัญปีใหม่ให้กับนักเรียน และในช่วง 13:00 น. มีวงดนตรีให้ความสนุกสนานกับนักเรียน