สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

โครงการ สร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560 หน่วยตำรวจสันติบาล จังหวัดสุพรรณบุรี กก.4 บก.ส.1 ได้จัด โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

รุ่นที่ 4 โดยมี นายเชี่ยวชาญ เทพกุศล รองผู้อำนวยการฝ่าย บริหารงานกิจการนักเรียน เป็นประธานในพิธี