สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

กฏหมายรับราชการทหาร

วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08:00 น. โดย พ.ต. ถาวร เมืองช้าง สัสดี อำเภอเดิมบางนางบวช

มาให้ความรู้เกี่ยวกับ กฏหมายรับราชการทหาร หน้าเสาธงของโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย