สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

Christmas. Day

วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมกับโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

ได้จัดกิจกรรมวัน Christmas. Day. โดยมีนายวิโรจน์ ไชยภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย เป็นประธานในพิธี