สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

ขอต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะคุณครู โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์

วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. คณะครูนักเรียนโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยขอต้อนรับ

คณะผู้บริหารและคณะคุณครูจาก โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ด้วยความยินดียิ่ง