สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

การฝึกภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหาร

การฝึกภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยได้เข้ารับการฝึกที่หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 17

ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 10 - 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560