สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

โครงการ ทักษะชีวิต YCTCS

โครงการทักษะชีวิต YCTCSระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม พ.ศ. 2560 งานแนะแนว

ได้จัดกิจกรรมการเข้าค่ายนักเรียนตามโครงการทักษะชีวิต YCTCS ณ หอประชุม 1 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

โดยมี นายชลิต เชื้อเพชร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป เป็นประธานในพิธี