สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

กิจกรรมการแนะแนวเพื่อศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 งานแนะแนว ได้จัดกิจกรรมการแนะแนวเพื่อศึกษาต่อ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

และชั้นประกาศนียบัตรชั้นปีที่ 3 ณ หอประชุม 1 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย