สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกในด้านความปลอดภัย

วันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า บริษัท สุพรรณมอเตอร์เซล จำกัด และ

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ได้จัดโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกในด้านความปลอดภัย และ วินัยจราจรให้แก่นักเรียน ณ หอประชุม 1

โดยมี นายเชี่ยวชาญ เทพกุศล รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน เป็นประธานในพิธี