สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

ทัศนศึกษา ''มหกรรมในหลวงรักเรา สืบทอด รักษา ต่อยอด''

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ได้นำตัวแทนนักเรียนไปทัศนศึกษา ''มหกรรมในหลวงรักเรา สืบทอด รักษา ต่อยอด''

ณ สำนักงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นวนคร จังหวัดปทุมธานี