สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

พิธีเปิด คนเดิมบางรวมใจภักดิ์ รักในหลวง

วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครูเข้าร่วม พิธีเปิด คนเดิมบางรวมใจภักดิ์ รักในหลวง

ย้อนวันวานเมืองสุพรรณ วันที่ 3-5 ธันวาคม 2560 โดยมีการแสดงพิธีเปิด รักชาติไทย เทิดไท้องค์ราชัน และ เพลงคุณธรรม

จากนักเรียนโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย เวทีกลาง โดยมีนายนิมิต ไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี