สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

นิทรรศการงานแนะแนวการศึกษาต่อ

วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560 งานแนะแนว ได้จัดนิทรรศการงานแนะแนวการศึกษาต่อ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ ประกาศนียบัตรชั้นปีที่ 3

โดยมีสถาบันต่างๆ เข้าร่วมในครั้งนี้ ณ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย