สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 งานอนามัยและโภชนาการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์

การป้องกันการแพร่เชื้อ HIV และการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2560