สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

การฝึกภาคสนามหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร

การฝึกภาคสนามหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 17

ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน พ.ศ 2560