สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

ทัศนศึกษา ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ได้นำนักเรียน

ไปทัศนศึกษาที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ และตลาดน้ำอโยธยา