สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

โครงการค่าย A-Math Game

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดโครงการค่าย A-Math Game ณ หอประชุม1

โดยมี นายวิโรจน์ ไชยภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย เป็นประธานในพิธี