สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

มอบรางวัลการแข่งขันยุวชนประกันภัย สำหรับปี 2560

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

(สำนักงาน คปภ.)สุพรรณบุรี ได้มามอบรางวัลการแข่งขันยุวชนประกันภัย สำหรับปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ระดับจังหวัด 
รางวัลชนะเลิศประเภทการแสดงศิลปะพื้นบ้านมูลค่า 5,000 บาท
รางวัลชนะเลิศประเภทละครสั้น/หนังสั้น มูลค่า 4,000 บาท
รางวัลชนะเลิศประเภทเพลง มูลค่า 4,000 บาท
ระดับภาค
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทการแสดงศิลปะพื้นบ้านมูลค่า 6,000 บาท
รางวัลชมเชย ประเภทละครสั้น/หนังสั้นมูลค่า 5,000 บาท
รางวัลชมเชย ประเภทเพลงมูลค่า 5,000 บาท
รวมมูลค่ารวม 29,000 บาท